Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα (www.hgl.gr) ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία “Ελληνική Γλωσσική Λέσχη” (εφεξής “Ελληνική Γλωσσική Λέσχη”). Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Γλωσσικής Λέσχης και του χρήστη της ιστοσελίδας.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

  • “Ιστοσελίδα” σημαίνει την ιστοσελίδα www.hgl.gr.
  • “Χρήστης” σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
  • “Περιεχόμενο” σημαίνει το σύνολο των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, ήχων, διαδραστικών εφαρμογών και εν γένει κάθε είδους αρχείων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Ελληνικής Γλωσσικής Λέσχης

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι τροποποιήσεις ή οι ανανεώσεις τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα.

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του Περιεχομένου και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του Περιεχομένου.

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Χρηστών

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για:

  • Να δημοσιεύει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, υβριστικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό για την προσωπικότητα ή την αξιοπρέπεια τρίτων.
  • Να δημοσιεύει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
  • Να δημοσιεύει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη στην Ελληνική Γλωσσική Λέσχη ή σε τρίτους.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στην Ελληνική Γλωσσική Λέσχη ή σε τρίτους από τη χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους του.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη τηρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Τελική διάταξη

Εάν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ.

Επιπλέον διατάξεις

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Ελληνική Γλωσσική Λέσχη μπορεί να συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, όπως το